Tarieven 2023-2024

De tarieven voor het komende cursusjaar (1 augustus 2023 tot 31 juli 2024) zijn als volgt:

LESSOORT t/m 20 jaar vanaf 21 jaar
(i.v.m. 21 % BTW)
Jaarbedrag Jaarbedrag
20 min. individueel per week € 756,00 € 914,76
30 min. individueel per week € 936,00 € 1.132,56
30 min. individueel per 2 weken € 591,00 € 715,11
45 min. individueel per week € 1.380,00 € 1.669,80
45 min. individueel per 2 weken € 858,00 € 1.038,18
60 min. individueel per week € 1.797,00 € 2.174,37
60 min. individueel per 2 weken € 1.131,00 € 1.368,51
Combiles (2 leerl.) 30 min. per week € 591,00 € 715,11
Combiles (2 leerl.) 45 min. per week € 858,00 € 1.038,18
Combiles (2 leerl.) 60 min. per week € 1.131,00 € 1.368,51
Dubbelsteyn Orkest € 234,00 € 283,14
Dubbelsteyn Strijkensemble € 234,00 € 283,14
Accordeon Ensemble € 234,00 € 283,14
Blokfluit Ensemble € 189,00 € 228,69
Harp Ensemble € 192,00 € 232,32
Knipkaart € 318,00 € 384,78

Betaling is mogelijk in 3 termijnen. Bij inschrijving voor 15 september en betaling van het
jaarbedrag in een keer vóór 30 september 2022 ontvangt u 2% korting. Wilt u de termijnbetaling
wijzigen in jaarbetaling of andersom? Dan graag een e-mail sturen naar mmatubbing@yahoo.com.

De tarieven zijn gebaseerd op 38 lessen bij wekelijkse les en 19 lessen bij 2 wekelijkse lessen.

Examen tarieven

1e graad: € 28,-
2e graad:€ 37,50
3e graad:€ 55,-
Lesgeldtarieven

Bedragen op jaarbasis. Het jaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Tariefswijzigingen gaan in op 1 augustus. De leerling wordt voor 15 mei schriftelijk op de hoogte gesteld van de tarieven voor het daaropvolgende jaar.

Betaling

De betaling geschiedt vooraf. U heeft de keus uit: – 3 gelijke termijnen per jaar (nota in september, januari en april) of – 1 nota per jaar (nota in september) en daarbij krijgt u 2% korting bij betaling voor 30 september. Bij overschrijding van de betalingstermijn volgt een aanbieding van een nota, verhoogd met incassokosten. Bij niet betaling komen ook buitengerechtelijke kosten voor rekening van de debiteur.

Inschrijving

Inschrijving geschiedt door middel van een lesovereenkomst. De overeenkomst geldt van 1 augustus t/m 31 juli. (tussentijdse inschrijving is mogelijk).

Opzegging

Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door middel van invulling van een uitschrijfformulier, uiterlijk op 1 juni. Deze zijn via de docent verkrijgbaar. Na deze datum wordt de overeenkomst geacht het volgende cursusjaar door te lopen. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk in geval van verhuizing naar een woonplaats buiten de regio. Muziekonderwijscentrum Dubbelsteyn is een samenwerkingsverband van zelfstandige docenten. Leerlingen van Dubbelsteyn sluiten een lesovereenkomst af met een docent. De docent is verantwoordelijk voor de naleving van de aangegane overeenkomst. Bij vragen en/of problemen dient u dan ook in eerste instantie contact op te nemen met de betreffende docent.

Vakantie

De vakanties staan vermeld in de nieuwsbrief en op deze website, onder agenda.

Lesverzuim

Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met hem/haar afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd.

Ziekte docent

Ziekte van de docent heeft tot gevolg dat de les vervalt. Bij langdurige ziekte van de docent zal deze trachten voor vervanging te zorgen. Indien wegens ziekte van de docent meer dan 4 lessen in een cursusjaar uitvallen, zal creditering over de meer dan 4 niet gegeven lessen plaatsvinden na afloop van het cursusjaar.